PRIVACYVERKLARING PSYCHOSOMATIEK HOOG DALEM

X
Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Psychosomatiek Hoog Dalem omgaat met je persoonsgegevens, waaronder je medische gegevens. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je hiermee terecht bij je behandelaar. Ook kun je een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met de praktijk: 06-25136945

Artikel 1 Definities

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens | de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk | Psychosomatiek Hoog Dalem, verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt | een patiënt van de praktijk

Verwerking | een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

het verlenen van oefentherapeutische / psychosomatische zorg;

het declareren van verleende oefentherapeutische / psychosomatische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 4 De gegevensverwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Je behandelend psychosomatisch oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen je behandelend psychosomatisch oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij je zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

Als wij je gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij je hierover informeren. Indien je het er niet mee eens bent dat je gegevens hiervoor gebruikt worden, kun je dit aangeven bij je behandelaar. Je gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden je gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.

Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

naam

adres/contactgegevens

geboortedatum

BSN nummer

medische gegevens

naam huisarts/andere zorgverleners

gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6 Rechten

Als patiënt heb je het recht te weten dat gegevens over je worden verwerkt. Wij informeren je daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder je behandelend psychosomatisch oefentherapeut, informeert je ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.

Je hebt als patiënt het recht op inzage in je gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin je gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

Je hebt als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in je gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

Als je gegevens wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Wij vragen je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend psychosomatisch oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als je verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

Je kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan je dossier. Wij verzoeken je om deze verklaring aan je behandelend psychosomatisch oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan je dossier kan worden toegevoegd.

Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 Bewaartermijn

Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op je uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;

het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

(a)      het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b)      wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;

Artikel 10 Wijzigingen

De praktijk kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen je in dat geval via onze website www.psychosomatiek-hoogdalem.nl informeren.

Artikel 11 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om je privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt, kun je dit bespreken met je behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken op 06-25136945 of per e-mail.

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend.

Adres:
Psychosomatiek Hoog Dalem
t.a.v. M. van Haagen
Het Spoel 3
4208 DC  Gorinchem

Het staat je te allen tijde vrij om je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 17-05-2018